تعداد مدارک : 52163
مدارک شناخته شده : 52134
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
126
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
25313
%48.6
C
علوم کمکی تاریخ
287
%0.6
D
تاریخ
7062
%13.5
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
247
%0.5
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
80
%0.2
G
جغرافیا
477
%0.9
H
علوم اجتماعی
6005
%11.5
J
علوم سیاسی
1796
%3.4
K
حقوق
2457
%4.7
L
آموزش و پرورش
1420
%2.7
M
موسیقی
19
%0.0
N
هنرهای تجسمی
286
%0.5
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
3859
%7.4
Q
علوم
687
%1.3
R
علوم پزشکی
845
%1.6
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
30
%0.1
T
فنآوری
334
%0.6
U
علوم نظامی
289
%0.6
V
علوم دریایی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
512
%1.0