تعداد مدارک : 16092
مدارک شناخته شده : 16077
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
28
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
11145
%69.3
C
علوم کمکی تاریخ
69
%0.4
D
تاریخ
1383
%8.6
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
14
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
5
%0.0
G
جغرافیا
73
%0.5
H
علوم اجتماعی
517
%3.2
J
علوم سیاسی
146
%0.9
K
حقوق
231
%1.4
L
آموزش و پرورش
354
%2.2
M
موسیقی
4
%0.0
N
هنرهای تجسمی
51
%0.3
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
1472
%9.2
Q
علوم
146
%0.9
R
علوم پزشکی
163
%1.0
T
فنآوری
50
%0.3
U
علوم نظامی
19
%0.1
V
علوم دریایی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
206
%1.3