مجتمع عالی خواهران نمایندگی خراسان - جامعه المصطفی (ص) العالمیه
مجتمع عالی خواهران نمایندگی خراسان - جامعه المصطفی (ص) العالمیه
خراسان رضوی, مشهد
مشهد-خیابان مصلی-بین مصلی 9-11