تعداد مدارک : 6728
مدارک شناخته شده : 6170
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
6
%0.1
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
507
%8.2
C
علوم کمکی تاریخ
6
%0.1
D
تاریخ
125
%2.0
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
3
%0.0
G
جغرافیا
148
%2.4
H
علوم اجتماعی
914
%14.8
J
علوم سیاسی
16
%0.3
K
حقوق
35
%0.6
L
آموزش و پرورش
420
%6.8
M
موسیقی
5
%0.1
N
هنرهای تجسمی
28
%0.5
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
591
%9.6
Q
علوم
1753
%28.4
R
علوم پزشکی
90
%1.5
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
6
%0.1
T
فنآوری
1482
%24.0
U
علوم نظامی
1
%0.0
W
حرفه پزشکی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
33
%0.5