دانشگاه علم و فناوری مازندران
دانشگاه علم و فناوری مازندران
مازندران, بهشهر
بلوار دانشگاه – کیلومتر 3 جاده دریا -