تعداد مدارک : 34100
مدارک شناخته شده : 34093
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
250
%0.7
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
6872
%20.2
C
علوم کمکی تاریخ
410
%1.2
D
تاریخ
4302
%12.6
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
67
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
60
%0.2
G
جغرافیا
491
%1.4
H
علوم اجتماعی
1737
%5.1
J
علوم سیاسی
653
%1.9
K
حقوق
284
%0.8
L
آموزش و پرورش
335
%1.0
M
موسیقی
835
%2.4
N
هنرهای تجسمی
3860
%11.3
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
11203
%32.9
Q
علوم
567
%1.7
R
علوم پزشکی
221
%0.6
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
72
%0.2
T
فنآوری
1030
%3.0
U
علوم نظامی
68
%0.2
V
علوم دریایی
7
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
769
%2.3