تعداد مدارک : 206185
مدارک شناخته شده : 37287
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
156
%0.4
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
8606
%23.1
C
علوم کمکی تاریخ
333
%0.9
D
تاریخ (عمومی)
10912
%29.3
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
255
%0.7
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
133
%0.4
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
436
%1.2
H
علوم اجتماعی (عمومی)
3773
%10.1
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
1876
%5.0
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
1074
%2.9
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
427
%1.1
M
موسیقی
39
%0.1
N
هنرهای تجسمی
185
%0.5
P
زبان شناسی، علم زبان
7230
%19.4
Q
علوم
619
%1.7
R
علوم پزشکی (کلیات)
34
%0.1
S
کشاورزی (کلیات)
9
%0.0
T
فنآوری (کلیات)
163
%0.4
U
علوم نظامی (کلیات)
338
%0.9
V
علوم دریایی (کلیات)
17
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
672
%1.8