كتابخانه وزارت امور خارجه
كتابخانه وزارت امور خارجه
تهران, تهران
تهران - خيابان شهيد باهنر(نياوران) - خيابان شهيد آقايي - شماره 23 - كتابخانه تخصصي (مجموعه شهيد باهنر).