تعداد مدارک : 97772
مدارک شناخته شده : 96281
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
4163
%4.0
100
فلسفه و روانشناسی
4628
%4.5
200
دین
20813
%20.1
300
علوم اجتماعی
12692
%12.3
400
زبان
2432
%2.3
500
علوم طبیعی و ریاضیات
6615
%6.4
600
فناوری
15661
%15.1
700
هنرها
4801
%4.6
800
ادبیات (آثار ادبی)
21097
%20.4
900
جغرافیا و تاریخ
10626
%10.3