كتابخانه آيت ‌الله وزيری (آستان قدس رضوی ع)
كتابخانه آيت ‌الله وزيری (آستان قدس رضوی ع)
یزد, يزد
يزد - خيابان امام - خيابان مسجد جامع - كتابخانه وزيري يزد.