تعداد مدارک : 25897
مدارک شناخته شده : 25879
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
76
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
8020
%31.0
C
علوم کمکی تاریخ
296
%1.1
D
تاریخ
3214
%12.4
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
69
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
42
%0.2
G
جغرافیا
248
%1.0
H
علوم اجتماعی
1977
%7.6
J
علوم سیاسی
620
%2.4
K
حقوق
230
%0.9
L
آموزش و پرورش
221
%0.9
M
موسیقی
198
%0.8
N
هنرهای تجسمی
645
%2.5
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
8454
%32.7
Q
علوم
299
%1.2
R
علوم پزشکی
152
%0.6
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
4
%0.0
T
فنآوری
401
%1.5
U
علوم نظامی
77
%0.3
V
علوم دریایی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
633
%2.4