کتابخانه مركز پژوهش های اسلامی و دانشكده صدا و سيما
کتابخانه مركز پژوهش های اسلامی و دانشكده صدا و سيما
قم, قم
قم مقدسه – بلوار امین (ص) – صدا و سیما – مركز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما.