راهنمای جستجوی پیشرفته

در قسمت جستجو امکان استفاده از عملگرهای منطقی جستجوی عبارت (" ")، ترکیب عطفی (فاصله)، ترکیب فصلی (|)، مشروط منفی (-) وجود دارد. نیز با استفاده از پرانتز می توان گزاره ها را دسته بندی کرد. عملگر ؟ و * برای جایگزینی یک حرف یا چند حرف نامشخص در یک کلمه به کار می رود. همچنین امکان فیلتر نتایج بر اساس پارامترهای مختلفی وجود دارد:

  • می توانید جستجوی خود را در کتابخانه های خاصی بر اساس مکان (استان و شهر) و یا نوع کتابخانه انجام دهید.
  • جستجو در فیلدهای معمول اسناد مانند عنوان، پدید آورنده و موضوع با قابلیت استفاده از عملگرهای منطقی وجود داد.
  • برای جستجو در سایر اطلاعات شناسنامه ای کتاب مانند ناشر، قطع، ویراستار و ... از فیلد سایر اطلاعات استفاده نمائید.