تعداد مدارک : 7166
مدارک شناخته شده : 7120
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
31
%0.4
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
5058
%71.0
C
علوم کمکی تاریخ
31
%0.4
D
تاریخ
723
%10.2
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
9
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
2
%0.0
G
جغرافیا
55
%0.8
H
علوم اجتماعی
158
%2.2
J
علوم سیاسی
66
%0.9
K
حقوق
43
%0.6
L
آموزش و پرورش
66
%0.9
M
موسیقی
3
%0.0
N
هنرهای تجسمی
18
%0.3
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
588
%8.3
Q
علوم
51
%0.7
R
علوم پزشکی
42
%0.6
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
1
%0.0
T
فنآوری
14
%0.2
U
علوم نظامی
12
%0.2
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
149
%2.1