تعداد مدارک : 6233
مدارک شناخته شده : 6195
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
16
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
4507
%72.8
C
علوم کمکی تاریخ
14
%0.2
D
تاریخ
641
%10.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
G
جغرافیا
19
%0.3
H
علوم اجتماعی
141
%2.3
J
علوم سیاسی
33
%0.5
K
حقوق
22
%0.4
L
آموزش و پرورش
61
%1.0
M
موسیقی
1
%0.0
N
هنرهای تجسمی
8
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
601
%9.7
Q
علوم
37
%0.6
R
علوم پزشکی
39
%0.6
T
فنآوری
11
%0.2
U
علوم نظامی
10
%0.2
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
33
%0.5