تعداد مدارک : 6103
مدارک شناخته شده : 6099
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
12
%0.2
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
3611
%59.2
C
علوم کمکی تاریخ
20
%0.3
D
تاریخ
732
%12.0
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
20
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
9
%0.1
G
جغرافیا
50
%0.8
H
علوم اجتماعی
264
%4.3
J
علوم سیاسی
61
%1.0
K
حقوق
40
%0.7
L
آموزش و پرورش
155
%2.5
M
موسیقی
1
%0.0
N
هنرهای تجسمی
16
%0.3
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
364
%6.0
Q
علوم
360
%5.9
R
علوم پزشکی
39
%0.6
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
2
%0.0
T
فنآوری
234
%3.8
U
علوم نظامی
17
%0.3
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
92
%1.5