تعداد مدارک : 81198
مدارک شناخته شده : 74632
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
4
%0.5
100
فلسفه و روانشناسی
75
%8.7
200
دین
176
%20.3
300
علوم اجتماعی
327
%37.8
400
زبان
18
%2.1
500
علوم طبیعی و ریاضیات
123
%14.2
600
فناوری (علوم کاربردی)
8
%0.9
700
هنرها
108
%12.5
800
ادبیات (آثار ادبی)
4
%0.5
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
23
%2.7