تعداد مدارک : 2060
مدارک شناخته شده : 2036
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
7
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
1600
%78.6
C
علوم کمکی تاریخ
5
%0.2
D
تاریخ
147
%7.2
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
3
%0.1
G
جغرافیا
8
%0.4
H
علوم اجتماعی
31
%1.5
J
علوم سیاسی
17
%0.8
K
حقوق
11
%0.5
L
آموزش و پرورش
6
%0.3
N
هنرهای تجسمی
3
%0.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
126
%6.2
Q
علوم
13
%0.6
R
علوم پزشکی
8
%0.4
T
فنآوری
2
%0.1
U
علوم نظامی
4
%0.2
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
45
%2.2