تعداد مدارک : 257600
مدارک شناخته شده : 257410
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
765
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
38203
%14.8
C
علوم کمکی تاریخ
967
%0.4
D
تاریخ
16022
%6.2
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
665
%0.3
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
339
%0.1
G
جغرافیا
6510
%2.5
H
علوم اجتماعی
23240
%9.0
J
علوم سیاسی
2908
%1.1
K
حقوق
3648
%1.4
L
آموزش و پروش
6661
%2.6
M
موسیقی
375
%0.1
N
هنرهای تجسمی
4622
%1.8
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
46525
%18.1
Q
علوم
43316
%16.8
R
علوم پزشکی
16176
%6.3
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
11209
%4.4
T
فنآوری
29637
%11.5
U
علوم نظامی
365
%0.1
V
علوم دریایی
95
%0.0
W
حرفه پزشکی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
5159
%2.0