تعداد مدارک : 5711
مدارک شناخته شده : 5679
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
3
%0.1
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
233
%4.1
C
علوم کمکی تاریخ
2
%0.0
D
تاریخ
46
%0.8
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
1
%0.0
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
2
%0.0
G
جغرافیا
99
%1.7
H
علوم اجتماعی
338
%6.0
J
علوم سیاسی
8
%0.1
K
حقوق
58
%1.0
L
آموزش و پرورش
436
%7.7
N
هنرهای تجسمی
21
%0.4
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
297
%5.2
Q
علوم
1521
%26.8
R
علوم پزشکی
30
%0.5
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
10
%0.2
T
فنآوری
2556
%45.0
U
علوم نظامی
4
%0.1
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
14
%0.2