تعداد مدارک : 61248
مدارک شناخته شده : 61010
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
170
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
9184
%15.1
C
علوم کمکی تاریخ
525
%0.9
D
تاریخ
8895
%14.6
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
96
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
81
%0.1
G
جغرافیا
747
%1.2
H
علوم اجتماعی
1490
%2.4
J
علوم سیاسی
482
%0.8
K
حقوق
339
%0.6
L
آموزش و پرورش
405
%0.7
M
موسیقی
326
%0.5
N
هنرهای تجسمی
1002
%1.6
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
32280
%52.9
Q
علوم
1513
%2.5
R
علوم پزشکی
751
%1.2
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
157
%0.3
T
فنآوری
677
%1.1
U
علوم نظامی
44
%0.1
V
علوم دریایی
28
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
1818
%3.0