تعداد مدارک : 979474
مدارک شناخته شده : 250815
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
کلیات، آثار عمومی
2245
%0.4
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
124793
%20.2
C
علوم کمکی تاریخ
3041
%0.5
D
تاریخ (عمومی)
48430
%7.9
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
1403
%0.2
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
546
%0.1
G
جغرافیا
10216
%1.7
H
علوم اجتماعی
48866
%7.9
J
علوم سیاسی
6926
%1.1
K
حقوق
11942
%1.9
L
آموزش و پرورش
54511
%8.8
M
موسیقی
3662
%0.6
N
هنرهای زیبا
9927
%1.6
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
157810
%25.6
Q
علوم
44294
%7.2
R
علوم پزشکی
33513
%5.4
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
7232
%1.2
T
فنآوری
37336
%6.1
U
علوم نظامی
1807
%0.3
V
علوم دریایی (عمومی)
295
%0.0
W
حرفه پزشکی
3
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
7650
%1.2