تعداد مدارک : 15343
مدارک شناخته شده : 15333
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
48
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
1828
%11.9
C
علوم کمکی تاریخ
40
%0.3
D
تاریخ
1126
%7.3
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
17
%0.1
G
جغرافیا
525
%3.4
H
علوم اجتماعی
1485
%9.7
J
علوم سیاسی
318
%2.1
K
حقوق
329
%2.1
L
آموزش و پرورش
337
%2.2
M
موسیقی
11
%0.1
N
هنرهای تجسمی
686
%4.5
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
3059
%20.0
Q
علوم
3226
%21.0
R
علوم پزشکی
279
%1.8
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
153
%1.0
T
فنآوری
1744
%11.4
U
علوم نظامی
29
%0.2
V
علوم دریایی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
92
%0.6