تعداد مدارک : 74220
مدارک شناخته شده : 65434
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
66
%5.7
D
تاریخ (عمومی)
11
%1.0
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
12
%1.0
H
علوم اجتماعی (عمومی)
85
%7.4
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
9
%0.8
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
17
%1.5
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
43
%3.7
M
موسیقی
1
%0.1
N
هنرهای تجسمی
18
%1.6
P
زبان شناسی، علم زبان
241
%21.0
Q
علوم
477
%41.5
R
علوم پزشکی (کلیات)
7
%0.6
S
کشاورزی (کلیات)
6
%0.5
T
فنآوری (کلیات)
152
%13.2
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
5
%0.4