تعداد مدارک : 95998
مدارک شناخته شده : 92520
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
232
%0.3
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
14837
%16.0
C
علوم کمکی تاریخ
492
%0.5
D
تاریخ
6638
%7.2
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
137
%0.1
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
91
%0.1
G
جغرافیا
2735
%3.0
H
علوم اجتماعی
9651
%10.4
J
علوم سیاسی
1528
%1.7
K
حقوق
2162
%2.3
L
آموزش و پرورش
4277
%4.6
M
موسیقی
155
%0.2
N
هنرهای تجسمی
1936
%2.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
17687
%19.1
Q
علوم
9699
%10.5
R
علوم پزشکی
3633
%3.9
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
4053
%4.4
T
فنآوری
10336
%11.2
U
علوم نظامی
201
%0.2
V
علوم دریایی
16
%0.0
W
حرفه پزشکی
1
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
2023
%2.2