تعداد مدارک : 189457
مدارک شناخته شده : 93877
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
620
%0.7
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
13768
%14.7
C
علوم کمکی تاریخ
1211
%1.3
D
تاریخ
7782
%8.3
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
462
%0.5
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
222
%0.2
G
جغرافیا
3306
%3.5
H
علوم اجتماعی
14221
%15.1
J
علوم سیاسی
2289
%2.4
K
حقوق
3778
%4.0
L
آموزش و پرورش
3064
%3.3
M
موسیقی
361
%0.4
N
هنرهای تجسمی
2915
%3.1
P
زبان شناسی، زبان و ادبیات
14179
%15.1
Q
علوم
13838
%14.7
R
علوم پزشکی
820
%0.9
S
کشاورزی - صنایع گیاهی و جانوری
1343
%1.4
T
فنآوری
7821
%8.3
U
علوم نظامی
203
%0.2
V
علوم دریایی
56
%0.1
W
حرفه پزشکی
2
%0.0
Z
کتابشناسی و علوم کتابداری
1616
%1.7