جستجوی ترکیبی

در این بخش امکان جستجو در منابع موجود در این کتابخانه بر اساس اطلاعات کتابشناختی (عنوان/پدیدآور/موضوع/سایر اطلاعات) وجود دارد:

  • امکان استفاده از عملگرهای منطقی جستجوی عبارت (" ")، ترکیب عطفی (فاصله) و ترکیب فصلی (|) وجود دارد.
  • جستجو در فیلدهای معمول اسناد مانند عنوان، پدید آورنده و موضوع با قابلیت استفاده از عملگرهای منطقی وجود داد.
  • برای جستجو در سایر اطلاعات شناسنامه ای کتاب مانند ناشر، قطع، ویراستار و ... از فیلد سایر اطلاعات استفاده نمائید.