تعداد مدارک : 147667
مدارک شناخته شده : 94690
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
781
%0.8
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
24189
%25.5
C
علوم کمکی تاریخ
1299
%1.4
D
تاریخ (عمومی)
23831
%25.2
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
425
%0.4
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
174
%0.2
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
1844
%1.9
H
علوم اجتماعی (عمومی)
4965
%5.2
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
1862
%2.0
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
1419
%1.5
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
738
%0.8
M
موسیقی
511
%0.5
N
هنرهای تجسمی
3044
%3.2
P
زبان شناسی، علم زبان
21239
%22.4
Q
علوم
2347
%2.5
R
علوم پزشکی (کلیات)
1102
%1.2
S
کشاورزی (کلیات)
342
%0.4
T
فنآوری (کلیات)
796
%0.8
U
علوم نظامی (کلیات)
403
%0.4
V
علوم دریایی (کلیات)
69
%0.1
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
3296
%3.5