تعداد مدارک : 366708
مدارک شناخته شده : 170060
نوع رده بندی: کنگره
بستن همه
A
آثار کلی
883
%0.5
B
فلسفه، مذهب و روانشناسی
46062
%27.1
C
علوم کمکی تاریخ
2041
%1.2
D
تاریخ (عمومی)
36665
%21.6
E
تاریخ آمریکا، ایالات متحده آمریکا
779
%0.5
F
تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا
265
%0.2
G
جغرافیا (عمومی). اطلس. نقشه
2831
%1.7
H
علوم اجتماعی (عمومی)
12068
%7.1
J
احکام عمومی قانون گذاری و اجرا
4394
%2.6
K
کلیات قانون. حقوق تطبیقی. فقه
6195
%3.6
L
آموزش و پروش "تعلیم و تربیت"(کلیات)
2134
%1.3
M
موسیقی
923
%0.5
N
هنرهای تجسمی
4312
%2.5
P
زبان شناسی، علم زبان
37068
%21.8
Q
علوم
3143
%1.8
R
علوم پزشکی (کلیات)
2841
%1.7
S
کشاورزی (کلیات)
475
%0.3
T
فنآوری (کلیات)
1867
%1.1
U
علوم نظامی (کلیات)
895
%0.5
V
علوم دریایی (کلیات)
76
%0.0
W
حرفه پزشکی (متخصص سلامت)
1
%0.0
Z
کتاب (کلیات). نویسندگی. نسخه شناسی. صنایع کتاب و تجارت. کتابخانه ها. کتابشناسی
4111
%2.4