تعداد مدارک : 64337
مدارک شناخته شده : 56666
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
1621
%5.2
100
فلسفه و روانشناسی
1681
%5.4
200
دین
8073
%25.9
300
علوم اجتماعی
3927
%12.6
400
زبان
791
%2.5
500
علوم طبیعی و ریاضیات
1773
%5.7
600
فناوری (علوم کاربردی)
5134
%16.5
700
هنرها
1527
%4.9
800
ادبیات (آثار ادبی)
1958
%6.3
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
4709
%15.1