تعداد مدارک : 481524
مدارک شناخته شده : 448188
نوع رده بندی: دیویی
بستن همه
000
علوم کامپیوتر، دانش و کلیات
17620
%3.5
100
فلسفه و روانشناسی
22212
%4.4
200
دین
124750
%24.9
300
علوم اجتماعی
76294
%15.2
400
زبان
25640
%5.1
500
علوم طبیعی و ریاضیات
38565
%7.7
600
فناوری (علوم کاربردی)
79565
%15.9
700
هنرها
21232
%4.2
800
ادبیات (آثار ادبی)
47451
%9.5
900
تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
48434
%9.7