Thematic Mapping

Thematic List of Resources

از آنجایی که یکی از نیازهای پژوهشگران آشنایی با ساختار موضوعی کتابخانه و دسترسی به منابع مرتبط با موضوعات مختلف بر اساس رده بندی های استاندارد می باشد، درختواره موضوعی این امکان را فراهم می سازد تا کاربران کتاب های یک کتابخانه را بر اساس رده بندی آن کتابخانه مرور نمایند. درختواره موضوعی، همچنین پراکندگی موضوعات منابع موجود در یک کتابخانه را با استفاده از کدهای اصلی و فرعی رده بندی های استاندارد در قالب یک درختواره فراهم آورده اسـت. دسترسی به قفسه های مجازی مرتبط با هـر یـک از موضوعات از دیگر امکـانات ایـن بخـش پایـگاه اسـت.

How to use Thematic Mapping?

Thematic Mapping
Thematic Mapping
Thematic Mapping
Thematic Mapping