رفوف المجازیة

گـردش مـجـازی در قـفـسـه کتابخانه ها

از آنجا كه در اکثر کتابخانه های کشور، امکان ورود به مخزن فراهم نیست؛ مراجعان برای مشاهده منابع موجود در كتابخانه‌ها از ارائه خدمات به صورت قفسه باز بهره‌مند نیستند. «پایگاه اطلاع‌رسانی كتابخانه‌های ایران» با راه اندازی قفسه مجازى ، این امكان را برای كاربران فراهم نموده تا منابع موجود در یك كتابخانه را به صورت مجازی در قفسه‌های كتابخانه مشاهده و مرور نمایند. قفسه مجازى ، امكان دستیابی به منابع هم موضوع با منبع مورد نظر را با استفاده از رده بندی های رایج چون كنگره و دیوئی برای محققان فراهم می آورد. استفاده از این قابلیت، مشاهده هر منبع را در قفسه كتابخانه به شكل مجازی فراهم آورده و آشنایی با كتاب های جدیدی كه مخاطب هیچ اطلاعاتی از آنها ندارد را ممکن می سازد.

نـحـوۀ اسـتـفـاده از قـفـسـه مـجـازی

رفوف المجازیة
رفوف المجازیة
رفوف المجازیة
رفوف المجازیة