نمايندگي المصطفي در استان مرکزي – واحد برادران، آشتيان
نمايندگي المصطفي در استان مرکزي – واحد برادران، آشتيان
مرکزی, آشتیان
شهر آشتيان – بلوار معلم – ميدان آيت‌الله دانش – نمايندگي المصطفي