کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی
کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی
تهران, تهران
تهران-اوین، ميدان شهيد شهرياری، دانشگاه شهید بهشتی، میدان اصلی دانشگاه روبروی درب دندانپزشکی، کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه