مرکز و کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان‌های اروپایی
مرکز و کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان‌های اروپایی
قم, قم
قم مقدسه - خیابان شهید صدوقی - کوچه شماره 11 - پلاک 72