کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه صنعتی بیرجند
کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه صنعتی بیرجند
خراسان جنوبی, بيرجند
بیرجند، میدان ابن حسام، بلوار صنعت و معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند، کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه صنعتی بیرجند