کتابخانه مرکزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
کتابخانه مرکزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تهران, تهران
تهران - بزرگراه حقانی - بعد از ایستگاه مترو حقانی – خروجی کتابخانه ملی ایران – فرهنگستان زبان و ادب فارسی