کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان
گلستان, گرگان
خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان- کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد