كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
كتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
قم, قم
قم - خیابان سمیه - خیابان شهید رجایی - كوچه 11 - پ 8 .