كتابخانه مركزی و مركز اسناد شهيد مطهری دانشگاه رازى
كتابخانه مركزی و مركز اسناد شهيد مطهری دانشگاه رازى
کرمانشاه, كرمانشاه
كرمانشاه - باغ ابريشم - دانشگاه رازي - كتاب رازى.