كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسى
كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسى
تهران, تهران
تهران- میرداماد غربی - پلاك 470 - طبقه چهارم - كتابخانه مركزي دانشگاه.