كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه مازندران
كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه مازندران
مازندران, بابلسر
بابلسر - پرديس دانشگاه مازنداران - كتابخانه مركزي و مركز اسناد.